Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 1. Naam ondernemer: Adamast
 2. Vestigingsadres: Valenberg 21, 2716 LN Zoetermeer
 3. Bezoekadres: Adamast handelt alleen via de website en op verschillende beurzen. Adamast is niet in het bezit van een fysieke winkel, bezoeken aan Adamast zijn daarom niet mogelijk.
 4. Telefoonnummer: 079-3212825 - Wij zijn onregelmatig bereikbaar. Indien u het antwoordapparaat inspreekt, bellen wij zsm terug.
 5. E-mailadres: info@adamast.nl
 6. KvK-nummer: 34202642
 7. BTW-identificatienummer: NL001157716B78

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adamast en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Adamast en de klant.
 2. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling impliceert dat u deze voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt.
 3. Adamast behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Adamast zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 4. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 5. Adamast maakt gebruik van afbeeldingen die een (extreme) vergroting zijn van de aangeboden producten. Deze afbeeldingen zullen nooit de ware grote van het product weergeven.
 6. Vergissingen, afwijkingen of fouten in het aanbod binden Adamast niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.
 2. De klant en Adamast komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
 3. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Adamast retourneren, conform de door Adamast verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn.
 5. Producten die tijdens het gebruik en/of verwerken beschadigd zijn geraakt of kapot zijn gegaan worden vallen buiten het herroepingsrecht.
 6. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant.
 7. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Adamast het aankoopbedrag van het artikel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - De prijs

 1. Alle door Adamast vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s, inclusief BTW. en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Adamast behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen. Prijswijzigingen tijdens of na de afronding van een bestelling kan alleen als de prijswijzigingen een gevolg zijn van een veranderingen in de BTW-tarieven en wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Is bovenstaand van kracht dan heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7 - Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. De verzending van de bestelling van producten zal plaatsvinden na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Adamast kenbaar heeft gemaakt.
 3. Goederen blijven eigendom van Adamast totdat de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Adamast verschuldigd is, heeft voldaan.
 4. Het risico ter zake van de goederen ligt bij de klant op het moment dat de producten ter verzending door de vervoerder zijn ontvangen.
 5. Indien de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Adamast contact opnemen met de klant met een voorstel voor een ander product of om de bestelling te herroepen.

Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zal Adamast de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Adamast tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden.
 2. De aansprakelijkheid van Adamast is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.
 3. Adamast is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Adamast.
 4. Adamast is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 5. Indien Adamast, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Adamast niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 3. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 4. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.